Преводи за най-добрият в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

възмо̀ж|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

1. възможен (осъществим, изпълним):

Преводи за най-добрият в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

best superl of good

1. best (the finest):

Вижте също: well2, well1, good

2. well (thoroughly):

Phrases:

1. good (of high quality):

5. good (favourable):

13. good:

2. good (profit, benefit):

3. very (expression of emphasis):

I.far <farther, farthest [or further, furthest]> [fɑːʳ, Am fɑːr] ADV

1. far (a long distance):

5. far (connecting adverbial phrase):

II.far <farther, farthest [or further, furthest]> [fɑːʳ, Am fɑːr] ADJ

1. second (after first):

2. second (another):

1. in (inside, into):

8. in (in situation, state of):

9. in (concerning):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文