Преводи за най-много в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

2. много (изключително, твърде):

Phrases:

Преводи за най-много в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. furthest superl of far

1. furthest superl of far

Вижте също: far

I.far <farther, farthest [or further, furthest]> [fɑːʳ, Am fɑːr] ADV

II.far <farther, farthest [or further, furthest]> [fɑːʳ, Am fɑːr] ADJ

Вижте също: much, many

as many as

better comp of good

better comp of well

Вижте също: well2, well1, good

Phrases:

1. good (of high quality):

Индивидуални преводни двойки

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文