английски » немски

Преводи за „one“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

I . one [wʌn] ADJ inv

III . one [wʌn] PRON

1. one (single item):

one
eine(r, s)

2. one (single person):

one
eine(r)
to be [a] one for sth fam
to be [a] one for sth fam
sich dat viel aus etw dat machen
to not be [a] one fam for sth [or to not be much of a one ] fam
to not be [a] one fam for sth [or to not be much of a one ] fam
to [not] be [a] one for doing sth fam
one and all liter
like one + pp
wie ein(e) ...
der-/die[jenige]

9. one Brit, Aus dated fam (sb who is lacking respect, is rude, or amusing):

you are a one!
she's a one!

Phrases:

to be as one on sth form
to be at one with sb form

one-on-ˈone ADJ inv Am

1. one-on-one SPORTS:

For·mu·la ˈOne NOUN

II . ˈnum·ber-one NOUN esp Am fig (one's self)

ˈone-horse ADJ attr, inv

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文