английски » немски

Преводи за „and“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

and [ænd, ənd] CONJ

2. and (plus):

6 and 5 is 11
6 und [o. plus] 5 ist 11

Research and Development (R&D) NOUN

floor and cap (agreement) NOUN FINMKT

Специализирана лексика

ac·ci·dent and eˈmer·gen·cy unit NOUN

An·ti·gua and Bar·bu·da [ænˌti:gəəndbɑ:ˈbju:də, Am -ti:gwəəndbɑ:rˈbu:-] NOUN

as·sault and ˈbat·tery NOUN no pl LAW

back and ˈfill·ing ADJ ECON

B and B [ˌbi:ən(d)ˈbi:] NOUN Brit

B and B abbreviation of bed and breakfast

Вижте също: bed and breakfast

bed and ˈboard NOUN esp Brit

brace and ˈbit NOUN

break·ing and ˈen·ter·ing NOUN LAW

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文