английски » немски

Преводи за „good“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

I . good <better, best> [gʊd] ADJ

9. good (appropriate):

16. good pred, inv GASTR (not rotten):

gut

20. good Brit (said to accept order):

sehr wohl! veraltet

21. good (in exclamations):

good egg! Brit dated
iron oh, — good for you!
oh, schön für dich! iron

22. good attr, inv (said to express affection):

III . good [gʊd] NOUN no pl

good NOUN handel

Специализирана лексика

Good ˈBook NOUN no pl

good-ˈheart·ed ADJ

good-ˈhu·moured, good-ˈhu·mored Am [ˌgʊdˈhju:məd, Am -mɚd] ADJ

good-ˈlook·er NOUN dated

I . good-ˈlook·ing <more good-looking, most good-looking [or better-looking, best-looking]> ADJ

II . good-ˈlook·ing NOUN

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文