английски » немски

is [ɪz, z] VERB aux

is 3rd pers. sing of be

Вижте също: be

be <was/were, been> [bi:, bi] VERB intr + n/adj

5. be (timing):

11. be (expresses possibility):

can it [really] be that ...? form
is it that ...? form
kann es sein, dass ...?

17. be (expresses imperatives):

be quiet or I'll ...!
sei still oder ich ...!
be seated! form
be seated! form

less-is-more [lesɪzˈmɔ:ʳ, Am -mɔ:r] ADJ inv

IS-LM model NOUN STATE

Специализирана лексика

lane is blocked INFRASTR

Специализирана лексика

be <was/were, been> [bi:, bi] VERB intr + n/adj

5. be (timing):

11. be (expresses possibility):

can it [really] be that ...? form
is it that ...? form
kann es sein, dass ...?

17. be (expresses imperatives):

be quiet or I'll ...!
sei still oder ich ...!
be seated! form
be seated! form

be-all [ˈbi:ɔ:l] NOUN

-to-be [təˈbi:] COMP

I . ˈwould-be ADJ attr, inv

II . ˈwould-be NOUN

bride-to-ˈbe NOUN

soon-to-be [ˈsu:ntəbi:] ADJ attr, inv

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文