английски » немски

Преводи за „of“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

of [ɒv, əv, Am ɑ:v, ʌv, əv] PREP

2. of after n (expressing relationship):

of
von +dat

12. of after vb (concerning):

ˈout of PREP

4. out of (originating from):

aus +dat

12. out of (sheltered from):

un·dreamed of ADJ pred, un·dreamed-of [ʌnˈdri:mdˌɒv, Am -ˌɑ:v] ADJ attr

un·thought of [ʌnˈθɔ:tɒv, Am -ɑ:v] ADJ pred, inv, un·thought-of ADJ attr, inv

ˈup·ward of PREP ADV esp Am

upward of → upwards

Вижте също: upwards

dispose of [dɪˈspəʊzɒv] VERB

as of phrase ACCOUNT

Специализирана лексика
as of
Stand am ...

dispose of VERB trans handel

Специализирана лексика

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文