английски » немски

Преводи за „for“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

II . for [fɔ:ʳ, fəʳ, Am fɔ:r, fɚ] PREP

angle for VERB intr to angle for sth

1. angle for old (fish):

2. angle for pej (be after):

auf etw akk aus sein

answer for VERB intr to answer for sb/sth

1. answer for (take responsibility):

2. answer for esp Brit approv (vouch for):

ˈcharged-for ADJ attr

charged-for service, product:

cover for VERB intr to cover for sb

1. cover for (do sb's job):

2. cover for (make excuses):

for-prof·it [fəˈprɒfɪt, Am fɚˈprɑ:-] ADJ attr

Gewinnerwirtschaftungs-

go for VERB intr

4. go for (attack):

[mit etw dat ] auf jdn losgehen fam

7. go for (believe):

longed-for [ˈlɒŋd-, Am ˈlɑ:ŋd-] ADJ attr

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文