немски » английски

abendUS [ˈa:bn̩t] ADV

abend → Abend

Вижте също: Abend

Abend <-s, -e> [ˈa:bn̩t] NOUN m

Abend <-s, -e> [ˈa:bn̩t] NOUN m

Вижте също: Dienstagabend

Diens·tag·abend [di:nsta:gˈʔa:bn̩t] NOUN m

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文