английски » немски

Преводи за „bit“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

bit1 [bɪt] NOUN fam

2. bit (some):

ein Rat m
a bit of news

10. bit (coin):

threepenny/sixpenny bit Brit hist
Dreipence-/Sixpencestück nt

ˈbit play·er NOUN FILM, TV, THEAT

ˈcurb bit NOUN

ˈdirty bit NOUN COMPUT

three·pen·ny ˈbit NOUN Brit hist

ˈtwo-bit ADJ attr, inv Am pej fam

brace and ˈbit NOUN

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文