немски » английски

et·was [ˈɛtvas] PRON indef

Et·was <-> [ˈɛtvas] NOUN nt kein pl

o·pe·ra·tiv ent·fer·nen VERB

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文