немски » английски

lan·ge [ˈlaŋə] ADV

lange → lang

II . lang <länger, längste> [laŋ] ADV

4. lang fam (entlang):

II . lang <länger, längste> [laŋ] ADV

4. lang fam (entlang):

lang ge·hegt, lang·ge·hegt ADJ geh

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文