английски » немски

pen·ny <pl -nies [or Brit pence]> [ˈpeni, pl pen(t)s] NOUN

pen·ny ante [Am ˌpeniˈænt̬i] ADJ inv Am

pen·ny ar·ˈcade NOUN

pen·ny ˈdread·ful NOUN

pen·ny-ˈfar·thing NOUN Brit hist

I . ˈpen·ny-pinch·ing NOUN no pl

II . ˈpen·ny-pinch·ing ADJ inv

pen·ny ˈshare NOUN FIN

ˈpen·ny whis·tle NOUN

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文