немски » английски

I . rich·tig [ˈrɪçtɪç] ADJ

Вижте също: Kopf

Kopf <-[e]s, Köpfe> [kɔpf, pl ˈkœpfə] NOUN m

1. Kopf ANAT (Haupt):

duck!
Kopf weg! fam
out the way! fam
to have a sore head fam
jds Kopf fordern a. fig
to demand sb's head a. fig
to hang one's head a. fig

4. Kopf kein pl:

den Kopf voll [mit etw dat] haben fam
sich dat [über etw akk] den Kopf zerbrechen fam

Phrases:

[keep your] chin up! fig
to chop sb's head off fig sl
chin up, kid fam
to chuck [or sling] sth at sb fam

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文