на в PONS речника

Преводи за на в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

2. на:

3. на (за посока):

9. на (количество):

Междунаро̀дна асоциа̀ция на адвока̀тите ЮР

Бряг на сло̀новата кост ГЕОГР

Междунаро̀дна организа̀ция на труда̀ ЮР, ИКОН

Първоинстанционен съд на Европейските общности ЮР

Междунаро̀ден институ̀т за унифика̀ция на ча̀стното ЮР

I.връ̀звам нсв, въ̀ржа св VERB прх

Phrases:

II.връ̀звам нсв, въ̀ржа св VERB рефл връзвам се на нщ разг

Индивидуални преводни двойки

Преводи за на в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

на Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文