английски » немски

Преводи за „earlier“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

I . ear·li·er [ˈɜ:liəʳ, Am ˈɜ:rliɚ] ADJ

Вижте също: early

I . ear·ly <-ier, -iest [or more early, most early ]> [ˈɜ:li, Am ˈɜ:r-] ADJ

I . ear·ly <-ier, -iest [or more early, most early ]> [ˈɜ:li, Am ˈɜ:r-] ADJ

ˈear·ly bird NOUN

ear·ly ˈmu·sic NOUN

ear·ly with·ˈdraw·al NOUN ECON, FIN

early atmosphere NOUN

spring flower, early bloomer NOUN

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文