английски » немски

Преводи за „children“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

chil·dren [ˈtʃɪldrən] NOUN

children pl of child

Вижте също: child

II . child <pl -dren> [tʃaɪld, pl tʃɪldrən] NOUN modifier

ˈchil·dren bo·nus NOUN

ˈchil·dren's home NOUN

chil·dren's-ˈrights NOUN modifier

hot·house ˈchil·dren NOUN pl

children bonus NOUN HUMRES

Специализирана лексика

chil·dren's book NOUN

II . child <pl -dren> [tʃaɪld, pl tʃɪldrən] NOUN modifier

Aid to Fami·lies with De·pend·ent Chil·dren NOUN Am

bat·tered ˈchild NOUN

child al·ˈlow·ance NOUN Brit fam

child allowance → child benefit

Вижте също: child benefit

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文