френски » немски

sous [su] PREP

I . grippe-sou <grippe-sous> [gʀipsu] NOUN m fam

II . grippe-sou <grippe-sous> [gʀipsu] ADJ inv fam

sous-adjudicataire <sous-adjudicataires> [suzadʒydikatɛʀ] NOUN mf

sous-affermage <sous-affermages> [suzafɛʀmaʒ] NOUN m

sous-affréteur <sous-affréteurs> [suzafʀetœʀ] NOUN m ECON

sous-alimentation <sous-alimentations> [suzalimɑ͂tasjɔ͂] NOUN f

sous-alimenté(e) <sous-alimentés> [suzalimɑ͂te] ADJ

sous-approvisionné(e) <sous-approvisionnés> [suzapʀovizjɔne] ADJ

sous-bois <pl sous-bois> [subwɑ] NOUN m

sous-brigadier <sous-brigadiers> [subʀigadje] NOUN m

sous-capitalisation [sukapitalizasjɔ͂] NOUN f FIN

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文