немски » френски

im [ɪm] CONTR

im → in dem, → in

Вижте също: in , in

in2 ADJ fam

être in fam

IM <-s, -s> [iːˈʔɛm] NOUN m

IM abbreviation of inoffizieller Mitarbeiter

IM

im Sturmzentrum nt

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文