френски » немски

embarrassé(e) [ɑ͂baʀase] ADJ

2. embarrassé (confus):

3. embarrassé (encombré):

I . embarrasser [ɑ͂baʀase] VERB trans

1. embarrasser (déconcerter):

3. embarrasser (gêner dans ses mouvements):

4. embarrasser (encombrer):

II . embarrasser [ɑ͂baʀase] VERB refl

1. embarrasser (s'encombrer):

embrasse [ɑ͂bʀas] NOUN f

embarrassant(e) [ɑ͂baʀasɑ͂, ɑ͂t] ADJ

1. embarrassant (délicat):

2. embarrassant (ennuyeux):

3. embarrassant (encombrant):

embrassé(e) [ɑ͂bʀase] ADJ POES

barcasse [baʀkas] NOUN f NAUT

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文