taper във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за taper в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

taper trans obj.indir. clou:

taper sur qn inf lit
taper sur qn inf lit
to belt sb inf
taper sur qn inf (critiquer) fig
to slag sb off Brit slang
taper sur qn inf (critiquer) fig

1. taper (frapper):

un vin qui tape inf fig
it's a riot inf

Преводи за taper в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to get on sb's wick inf Brit

taper в PONS речника

Преводи за taper в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за taper в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

taper Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文