sociales във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за sociales в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.soc|ial (sociale) <mpl sociaux> [sɔsjal, o] ADJ

social-libéralisme [sɔsjallibeʀalism] NOUN m POL

social-libéral (sociale-libérale) <mpl sociaux-libéraux> [sɔsjallibeʀal, o] ADJ NOUN m (f) POL

social-démocrate (sociale-démocrate) <mpl sociaux-démocrates> [sɔsjaldemɔkʀat, sɔsjodemɔkʀat] ADJ NOUN m (f)

social-démocratie [sɔsjaldemɔkʀasi] NOUN f

Преводи за sociales в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

sociales в PONS речника

Преводи за sociales в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

social-démocratie <social-démocraties> [sɔsjaldemɔkʀasi] NOUN f

social-démocrate (sociale-démocrate) <sociaux-démocrates> [sɔsjaldemɔkʀat, sɔsjodemɔkʀat] ADJ NOUN m, f

Comité économique et social NOUN m

Индивидуални преводни двойки
social upheaval + vb sing

Преводи за sociales в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

sociales Примери от PONS речника (редакционно проверени)

social upheaval + vb sing

sociales Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за sociales в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
(socio-) economic costs
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文