sociale във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за sociale в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.soc|ial (sociale) <mpl sociaux> [sɔsjal, o] ADJ

social-libéralisme [sɔsjallibeʀalism] NOUN m POL

social-libéral (sociale-libérale) <mpl sociaux-libéraux> [sɔsjallibeʀal, o] ADJ NOUN m (f) POL

social-démocrate (sociale-démocrate) <mpl sociaux-démocrates> [sɔsjaldemɔkʀat, sɔsjodemɔkʀat] ADJ NOUN m (f)

social-démocratie [sɔsjaldemɔkʀasi] NOUN f

Преводи за sociale в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

sociale в PONS речника

Преводи за sociale в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

social-démocratie <social-démocraties> [sɔsjaldemɔkʀasi] NOUN f

social-démocrate (sociale-démocrate) <sociaux-démocrates> [sɔsjaldemɔkʀat, sɔsjodemɔkʀat] ADJ NOUN m, f

Индивидуални преводни двойки

Преводи за sociale в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

sociale Примери от PONS речника (редакционно проверени)

assistant(e) m (f) social(e)

sociale Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за sociale в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文