six във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за six в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

six <pl six> [sis, but before consonantsi, and before vowelsiz] ADJ inv PRON NOUN m

six-huit <pl six-huit> [sisɥit] NOUN m MUS

trente-six [tʀɑ̃tsis] ADJ inv PRON

six-quatre-deux <à la six-quatre-deux> [alasiskatdø] ADV inf

Преводи за six в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

six в PONS речника

Преводи за six в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: cinq

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] ADJ

1. cinq:

4. cinq (dans l'indication de la date):

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] NOUN m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] NOUN f (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] ADV

Вижте също: cinq

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] ADJ

1. cinq:

4. cinq (dans l'indication de la date):

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] NOUN m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] NOUN f (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] ADV

Индивидуални преводни двойки

Преводи за six в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

six Примери от PONS речника (редакционно проверени)

six Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文