se във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за se в Френски»Английски речника

se, s' before vowel or mute h [sə, s] PERS PRON

dessaper, désaper <se dessaper,se désaper> [desape] VERB refl inf

4. ficher (donner) inf:

ficher un coup à qn lit
ficher un coup à qn fig
to clout sb inf

5. ficher (mettre) inf:

to can sb Am inf

Вижте също: camp

se в PONS речника

Преводи за se в Френски»Английски речника

se <devant voyelle ou h muet s'> [sə] PRON pers

se Примери от PONS речника (редакционно проверени)

if the cap fits, wear it Brit prov

se Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文