s'écrit във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за s'écrit в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.écrit (écrite) [ekʀi, it] VERB pp

écrit → écrire

Вижте също: écrire

tel écran-tel écrit [tɛlekʀɑ̃tɛlekʀi] ADJ inv

Индивидуални преводни двойки

Преводи за s'écrit в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

s'écrit в PONS речника

Преводи за s'écrit в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за s'écrit в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
écrit(e) à la main

s'écrit Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文