risques във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за risques в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. risquer (s'exposer à):

1. risque (danger):

capital-risque <pl capital-risque> [kapitalʀisk] NOUN m

I.risque-tout, risquetout <pl risque-tout, risquetouts> [ʀiskətu] ADJ

II.risque-tout, risquetout <pl risque-tout, risquetouts> [ʀiskətu] NOUN mf

Преводи за risques в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

risques в PONS речника

Преводи за risques в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за risques в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

risques Примери от PONS речника (редакционно проверени)

risques Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за risques в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文