risque във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за risque в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. risque (danger):

2. risquer (s'exposer à):

capital-risque <pl capital-risque> [kapitalʀisk] NOUN m

I.risque-tout, risquetout <pl risque-tout, risquetouts> [ʀiskətu] ADJ

II.risque-tout, risquetout <pl risque-tout, risquetouts> [ʀiskətu] NOUN mf

Преводи за risque в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

risque в PONS речника

Преводи за risque в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за risque в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

risque Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文