relief във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за relief в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

bas-relief <pl bas-reliefs> [bɑʀəljɛf] NOUN m

haut-relief <pl hauts-reliefs> [ˈoʀəljɛf] NOUN m

plan-relief <pl plans-reliefs> [plɑ̃ʀəljɛf] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за relief в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

relief в PONS речника

Преводи за relief в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

bas-relief <bas-reliefs> [bɑʀəljɛf] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за relief в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

relief Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文