recommande във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за recommande в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.recommandé (recommandée) [ʀəkɔmɑ̃de] VERB pp

recommandé → recommander

II.recommandé (recommandée) [ʀəkɔmɑ̃de] ADJ

Вижте също: recommander

1. recommander (conseiller fortement):

1. recommander (conseiller fortement):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за recommande в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

recommande в PONS речника

Преводи за recommande в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

recommandé [ʀ(ə)kɔmɑ̃de] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за recommande в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

recommande Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文