poussière във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за poussière в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. poussière (poudre):

cache-poussière <pl cache-poussière, cache-poussières> [kaʃpusjɛʀ] NOUN m

ramasse-poussière <pl ramasse-poussière, ramasse-poussières> [ʀamaspusjɛʀ] NOUN m

Преводи за poussière в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

poussière в PONS речника

Преводи за poussière в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

ramasse-poussière <ramasse-poussière(s)> [ʀamɑspusjɛʀ] NOUN m Belg, Nord (pelle à poussière)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за poussière в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

poussière Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文