poisson: във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за poisson: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: engueuler

poisson-scie <pl poissons-scies> [pwasɔ̃si] NOUN m

poisson-chat <pl poissons-chats> [pwasɔ̃ʃa] NOUN m

poisson-lune <pl poissons-lunes> [pwasɔ̃lyn] NOUN m

Преводи за poisson: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

poisson: в PONS речника

Преводи за poisson: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за poisson: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

poisson: Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文