pleins във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за pleins в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

terre-plein, terreplein <pl terres-pleins, terrespleins> [tɛʀplɛ̃] NOUN m

I.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn] ADJ

1. plein (rempli):

4. plein (total):

6. plein (milieu):

II.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn] ADV

trop-plein <pl trop-pleins> [tʀoplɛ̃] NOUN m

plein-temps <pl pleins-temps> [plɛ̃tɑ̃] NOUN m

plein-air <pl plein-air> [plɛnɛʀ] NOUN m ECOLE

plein-emploi <pl plein-emploi> [plɛnɑ̃plwɑ] NOUN m

Преводи за pleins в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

pleins в PONS речника

Преводи за pleins в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

6. plein (au milieu de):

terre-plein <terre-pleins> [tɛʀplɛ̃] NOUN m

trop-plein <trop-pleins> [tʀoplɛ̃] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за pleins в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

pleins Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文