plat във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за plat в Френски»Английски речника

1. plat (sans relief):

2. plat:

4. plat:

1. plat (horizontalement):

Вижте също: vengeance, couture

1. couture:

2. couture (bords cousus):

accroche-plat <pl accroche-plat, accroche-plats> [akʀɔʃpla] NOUN m

passe-plat <pl passe-plats> [paspla] NOUN m

couvre-plat <pl couvre-plats> [kuvʀəpla] NOUN m

chauffe-plat <pl chauffe-plat, chauffe-plats> [ʃofpla] NOUN m

extra-plat (extra-plate) <pl extra-plats, extra-plates> [ɛkstʀapla, at] ADJ

plat-bord <pl plats-bords> [plabɔʀ] NOUN m

pied-plat <pl pieds-plats> [pjepla] NOUN m

dessous-de-plat <pl dessous-de-plat> [d(ə)sudpla] NOUN m

monte-plats, monte-plat <pl monte-plats> [mɔ̃tpla] NOUN m

plat в PONS речника

Преводи за plat в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

3. plat (mets, élément d'un repas):

passe-plat <passe-plats> [pɑspla] NOUN m

chauffe-plat <chauffe-plats> [ʃofpla] NOUN m

dessous-de-plat [d(ə)sud(ə)pla] NOUN m inv

Индивидуални преводни двойки

Преводи за plat в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

plat Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文