papier във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за papier в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

coupe-papier <pl coupe-papier, coupe-papiers> [kuppapje] NOUN m

gratte-papier <pl gratte-papier, gratte-papiers> [ɡʀatpapje] NOUN m

papier-calque <pl papiers-calque> [papjekalk] NOUN m

papier-monnaie <pl papiers-monnaies> [papjemɔnɛ] NOUN m

papier-émeri <pl papiers-émeri> [papjeɛmʀi] NOUN m

papier-filtre <pl papiers-filtres> [papjefiltʀ] NOUN m

sans-papiers, sans-papier <pl sans-papiers> [sɑ̃papje] NOUN m

presse-papiers, presse-papier <pl presse-papiers> [pʀɛspapje] NOUN m

Преводи за papier в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

papier в PONS речника

Преводи за papier в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

papier-filtre <papiers-filtres> [papjefiltʀ] NOUN m

papier-toilette <papiers-toilette> [papjetwalɛt] NOUN m

gratte-papier <gratte-papier(s)> [gʀatpapje] NOUN mf péj

Индивидуални преводни двойки
maths paper Brit

Преводи за papier в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

papier Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文