nationale във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за nationale в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.nation|al (nationale) <mpl nationaux> [nasjɔnal, o] ADJ (tous contextes)

national-socialisme [nasjɔnalsɔsjalism] NOUN m

national-socialiste <pl nationaux-socialistes> [nasjɔnalsɔsjalist, nasjɔnosɔsjalist] ADJ NOUN mf

Преводи за nationale в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

nationale в PONS речника

Преводи за nationale в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

national(e) <-aux> [nasjɔnal, o] ADJ

I.national-socialiste <nationaux-socialistes> [nasjɔnalsɔsjalist] ADJ

II.national-socialiste <nationaux-socialistes> [nasjɔnalsɔsjalist] NOUN m, f

national-socialisme [nasjɔnalsɔsjalism] NOUN m sans pl

Индивидуални преводни двойки

Преводи за nationale в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

nationale Примери от PONS речника (редакционно проверени)

nationale Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за nationale в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文