mouche във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за mouche в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

bateau-mouche <pl bateaux-mouches> [batomuʃ] NOUN m

gobe-mouche <pl gobe-mouches> [ɡɔbmuʃ] NOUN m

oiseau-mouche <pl oiseaux-mouches> [wazomuʃ] NOUN m

chasse-mouches, chasse-mouche <pl chasse-mouches> [ʃasmuʃ] NOUN m

attrape-mouches, attrape-mouche <pl attrape-mouches> [atʀapmuʃ] NOUN m

Преводи за mouche в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

mouche в PONS речника

Преводи за mouche в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

bateau-mouche <bateaux-mouches> [batomuʃ] NOUN m:

Преводи за mouche в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

mouche Примери от PONS речника (редакционно проверени)

if the cap fits, wear it Brit prov
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文