moteur във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за moteur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.mo|teur (motrice) [mɔtœʀ, tʀis] ADJ

1. moteur lit:

un moteur (à) 4 temps

III.mo|teur (motrice) [mɔtœʀ, tʀis] INTERJ CINE

V.mo|teur (motrice) [mɔtœʀ, tʀis]

bloc-moteur <pl blocs-moteurs> [blɔkmɔtœʀ] NOUN m

sensori-mo|teur (sensori-motrice) <mpl sensori-moteurs> [sɑ̃sɔʀimɔtœʀ, tʀis] ADJ

moteur-fusée <pl moteurs-fusées> [mɔtœʀfyze] NOUN m

Преводи за moteur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

moteur в PONS речника

Преводи за moteur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

moteur (-trice) [mɔtœʀ, -tʀis] ADJ

bloc-moteur <blocs-moteurs> [blɔkmɔtœʀ] NOUN m TECH, AUTO

Преводи за moteur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
moteur(-trice)
motor a. fig
moteur(-trice)
handicapé (e) moteur m (f)

moteur Примери от PONS речника (редакционно проверени)

moteur Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за moteur в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文