meubles във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за meubles в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

garde-meubles, garde-meuble <pl garde-meubles> [ɡaʀdəmœbl] NOUN m

monte-meubles, monte-meuble <pl monte-meubles> [mɔ̃tmœbl] NOUN m

Вижте също: meubler

Преводи за meubles в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

meubles в PONS речника

Преводи за meubles в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

garde-meuble <garde-meubles> [gaʀdəmœbl] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за meubles в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

meubles Примери от PONS речника (редакционно проверени)

furniture + vb sing
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文