m'attend във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за m'attend в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. attendre (processus qui dure) personne:

4. attendre (compter sur):

wait a moment, hang on (a minute) inf

attendre refl:

Вижте също: ferme, cent2, cent1

III.cent1 [sɑ̃] NOUN m (quantité)

to be in a state inf

Преводи за m'attend в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

m'attend в PONS речника

Преводи за m'attend в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за m'attend в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

m'attend Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文