large във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за large в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. large (de grande dimension):

2. large (important):

Вижте също: grand

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] ADJ

1. grand (de dimensions importantes):

2. grand (nombreux, abondant):

4. grand:

7. grand (brillant, remarquable):

8. grand:

senior Brit

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] NOUN m (f)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] ADV

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

grand duc ZOOL
grand frais METEO
grand mât NAUT
grand prêtre REL fig
grand prix SPORT
grand quart NAUT
grand veneur CHASSE
grande hune NAUT
big wheel Brit
grandes lignes CHEMDFER
grandes ondes RADIO
grands singes ZOOL

extra-large <pl extra-larges> [ɛkstʀalaʀʒ] ADJ COUT

Преводи за large в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

large в PONS речника

Преводи за large в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за large в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

large Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文