l'aime във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за l'aime в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: aimer

2. aimer (apprécier):

aimer faire, aimer à faire dated

2. aimer (apprécier):

aimer faire, aimer à faire dated

Вижте също: châtier

I.mal-aimé (mal-aimée) <mpl mal-aimés> [malɛme] ADJ

II.mal-aimé (mal-aimée) <mpl mal-aimés> [malɛme] NOUN m (f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за l'aime в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

l'aime в PONS речника

Преводи за l'aime в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

bien-aimé(e) <bien-aimés> [bjɛ̃neme] ADJ

Преводи за l'aime в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
bien-aimé(e) m (f)

l'aime Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文