jambes във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за jambes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. jambe:

jambe ANAT, ZOOL

Phrases:

Вижте също: plein

I.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn] ADJ

1. plein (rempli):

4. plein (total):

6. plein (milieu):

II.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn] ADV

mi-jambe <à mi-jambe> [amiʒɑ̃b] ADV

croc-en-jambe <pl crocs-en-jambe> [kʀɔkɑ̃ʒɑ̃b] NOUN m

Преводи за jambes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

jambes в PONS речника

Преводи за jambes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

croc-en-jambe <crocs-en-jambe> [kʀɔkɑ̃ʒɑ̃b] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за jambes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

jambes Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文