fins във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за fins в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

8. fin (subtil):

Вижте също: bouche

3. bouche (organe de la parole):

1. fin:

à la fin de
la fin du monde lit, fig
à la fin
tu vas te taire à la fin! inf
tu vas te taire à la fin! inf
be quiet already! Am inf
tu m'ennuies à la fin! inf
fin de siècle péj

extra-fin (extra-fine) <mpl extra-fins>, extrafin (extrafine) <mpl extrafins> [ɛkstʀafɛ̃, in] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за fins в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

fins в PONS речника

Преводи за fins в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за fins в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

fins Примери от PONS речника (редакционно проверени)

fins Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文