fines във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за fines в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

8. fin (subtil):

Вижте също: bouche

3. bouche (organe de la parole):

Вижте също: fin1, fin2

8. fin (subtil):

1. fin:

à la fin de
la fin du monde lit, fig
à la fin
tu vas te taire à la fin! inf
tu vas te taire à la fin! inf
be quiet already! Am inf
tu m'ennuies à la fin! inf
fin de siècle péj

1. fin:

à la fin de
la fin du monde lit, fig
à la fin
tu vas te taire à la fin! inf
tu vas te taire à la fin! inf
be quiet already! Am inf
tu m'ennuies à la fin! inf
fin de siècle péj

extra-fin (extra-fine) <mpl extra-fins>, extrafin (extrafine) <mpl extrafins> [ɛkstʀafɛ̃, in] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за fines в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

fines в PONS речника

Преводи за fines в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за fines в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

fines Примери от PONS речника (редакционно проверени)

fines Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文