fiction във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за fiction в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

politique-fiction <pl politiques-fictions> [pɔlitikfiksjɔ̃] NOUN f

science-fiction [sjɑ̃sfiksjɔ̃] NOUN f

docu-fiction [dɔkyfiksjɔ̃] NOUN m TV

Преводи за fiction в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

fiction в PONS речника

Преводи за fiction в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

histoire-fiction <histoires-fictions> [istwaʀ fiksjɔ̃] NOUN f

science-fiction [sjɑ̃sfiksjɔ̃] NOUN f inv

Индивидуални преводни двойки

Преводи за fiction в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

fiction Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文