fichue във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за fichue в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

fichu → ficher

1. fichu (détestable) attr:

rotten inf
flaming Brit
damned inf
blasted inf attr
rotten inf

3. fichu (fait):

Вижте също: ficher

4. ficher (donner) inf:

ficher un coup à qn lit
ficher un coup à qn fig
to clout sb inf

5. ficher (mettre) inf:

to can sb Am inf

Преводи за fichue в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
fichu inf
to be a goner inf
fichu inf
fichu inf
fichu inf
fichu inf

fichue в PONS речника

Преводи за fichue в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

fichu part passé de ficher

Вижте също: ficher2, ficher1

Преводи за fichue в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

fichue Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to be a write-off Brit
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文