ficher във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ficher в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

4. ficher (donner) inf:

ficher un coup à qn lit
ficher un coup à qn fig
to clout sb inf

5. ficher (mettre) inf:

to can sb Am inf

Вижте също: camp

Индивидуални преводни двойки
ficher inf ou foutre slang le camp
to split inf
ficher inf ou foutre slang le camp
to take the mickey out of sb Brit inf

Преводи за ficher в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

ficher в PONS речника

Преводи за ficher в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
to clear off Brit

Преводи за ficher в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

ficher Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to clear off Brit
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文