faut във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за faut в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: falloir

1. falloir:

2. falloir:

3. falloir:

Phrases:

falloir refl:

1. falloir:

2. falloir:

3. falloir:

Phrases:

falloir refl:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за faut в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

faut в PONS речника

Преводи за faut в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

faut indic prés de falloir

Вижте също: falloir

Индивидуални преводни двойки

Преводи за faut в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

faut Примери от PONS речника (редакционно проверени)

love me, love my dog prov
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文