enlever във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за enlever в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: pain

pain de sucre GASTR, GEOL
sugar loaf attr

Phrases:

Преводи за enlever в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

enlever в PONS речника

Преводи за enlever в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за enlever в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

enlever Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文